Dyżur wakacyjny

Liczba odwiedzających: 4223
1. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne w terminie od 20 maja 2024 r. do 24 maja 2024 r. Dyrektor jednostki dyżurnej przyjmuje karty zapisu w godzinach pracy szkoły/ przedszkola.

2. Zgłoszeń dzieci do dyżurującej/-ego szkoły/ przedszkola należy dokonywać w tejże jednostce.

3. 1) Pierwszeństwo uczęszczania do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w okresie dyżuru wakacyjnego mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2023/2024.

2) Jeśli przedszkole/ oddział przedszkolny dysponują wolnymi miejscami, na dyżur wakacyjny przyjmuje się dzieci, których oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują.
Jeśli zgłoszeń spełniających ten warunek jest więcej niż wolnych miejsc, decyduje kolejność złożenia karty zapisu.

3) Jeśli po zapewnieniu miejsc dla dzieci, o których mowa w pkt. 1) i przyjęciu dzieci, o których mowa w pkt. 2), przedszkole/ oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, przyjmuje się dzieci niespełniające warunków, o których mowa w pkt. 1 i 2, według kolejności złożenia karty zapisu.

4. Kartę zapisu do dyżurującego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rodzice mogą pobrać ze strony edukacja.wieliszew.pl lub otrzymać w dowolnej jednostce objętej planem dyżuru.

5. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest dokonanie wpłaty za korzystanie z opieki oraz wyżywienie w okresie dyżuru wakacyjnego najpóźniej w terminie tygodnia przed rozpoczęciem dyżuru w danej jednostce i okazanie dowodu wpłaty w pierwszym dniu korzystania z dyżuru. Kwota całodziennego wyżywienia wynosi 12 zł. Wpłaty należy uiścić na następujący nr konta bankowego: 93 1020 1026 0000 1002 0562 8070

6. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego reguluje uchwała nr L/487/2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/410/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew.

7. Wysokość opłat za wyżywienie określają dyrektorzy jednostek oświatowych.

8. Rodzice dziecka korzystającego z pomocy OPS są zobowiązani do przedłożenia w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu odpowiedniej decyzji o przyznanej przez OPS pomocy.

9. Zasady organizacji dyżuru mogą różnić się w poszczególnych szkołach/przedszkolach. Szczegółowych informacji w sprawie udzielają jednostki prowadzące dyżur.